جلسه عبادتی

یکشنبه‌ها راس ساعت 11:00

در این جلسه افراد از همه سنین و از فرهنگ‌های مختلف یکدیگر را ملاقات می‌کنند. همچنین جلسه عبادتی برای کودکان و نوجوانان نیز وجود دارد. ما در جلسات پرستشی خود عوامل سنتی و امروزی را به یکدیگر میپیوندیم.

به سمت صفحه اطلاعات

جلسه عبادتی عصر یکشنبه

خدا+عیسی+روح‌القدس... و من در این جلسه افراد از سنین مختلف در یک عصر آرام روز یکشنبه یکدیگر را ملاقات می‌کنند: جوانان و افرادی که احساس جوانی دارند.

به سمت صفحه اطلاعات

اطلاعات

جلسه پرستشی آلمانی با ترجمه
یکشنبه‌ها راس ساعت 10:00

عصر روز یکشنبه-جلسه عبادتی
Sonntag um 18:30 Uhr

جلسه پرستشی کودکان
یکشنبه‌ها راس ساعت 10:00

جلسه عبادتی به زبان عربی
یکشنبه‌ها راس ساعت 13:00
Ar

جلسه عبادتی به زبان فارسی
یکشنبه‌ها راس ساعت 14:00
Fa

جلسه عبادتی به زبان ترکی
شنبه‌ها، هر دوهفته یک بار راس ساعت 16:00